Majitelé

Záruka

Vyhlásenie o záruke za akosť vozidla MG (ďalej taktiež len „vozidlo“) poskytovaná spoločnosťou MG – výrobcom vozidiel MG (ďalej len „spoločnosť MG“ alebo „výrobca MG“) pre všetky modely vozidiel MG (ďalej len „záruka“)

(registrované od 1. 1. 2021)

 

Záručná lehota

Spoločnosť MG poskytuje záruku na vozidlá (registrované od 1. 1. 2021) na 84 mesiacov alebo na prejdenie 150 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Záručná lehota začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla. Záruka je poskytovaná na všetky komponenty vozidla vrátane vysokonapäťového akumulátora, okrem všetkých dielov uvedených vo vylúčeniach a obmedzeniach záruky.

Záruka prechádza na každého nového majiteľa a končí uplynutím záručnej lehoty.

 

V rámci záruky má kupujúci právo iba na odstránenie chyby opravou vozidla, iné práva zo záruky kupujúcemu nevznikajú (najmä právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla, na náhradu škody a na akékoľvek náklady súvisiace s chybou vozidla a uplatnením práv z chybného plnenia).

V režime Občianskeho zákonníka (ak sa kúpna zmluva riadi Občianskym zákonníkom) po uplynutí zákonnej záruky sa vylučujú nároky vyplývajúce z ust. § 622 ods. 2 a ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. po uplynutí doby zodpovedajúcej zákonnej záruke, podľa Občianskeho zákonníka, zaniká právo kupujúceho požadovať namiesto odstránenia chýb výmenu vozidla, právo od zmluvy odstúpiť a právo na uplatnenie náhrady škody a akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s chybou vozidla. V prípade, ak sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom má kupujúci právo na odstránenie chýb opravou vozidla, s vylúčením práva na výmenu veci, na odstúpenie od zmluvy, ako i práva na náhradu straty zisku.

Týmto nie sú dotknuté zákonné práva z chybného plnenia.

 

Záručné krytie

 • Bezplatná výmena, oprava alebo nastavenie autorizovaným opravcom MG akejkoľvek súčasti, na ktorej dôjde k poruche počas záručnej lehoty v dôsledku chýb spracovania alebo materiálu.
 • Záruka na akékoľvek diely vymenené v súlade s podmienkami záruky, a to iba po zvyšok záručnej lehoty na vozidlo.

 

Pravidlá a podmienky záruky na vozidlo

Pre poskytnutie záruky platia nasledujúce podmienky:

 • Všetky záručné nároky (chyby vozidla) je nutné oznámiť autorizovanému opravcovi MG v záručnej lehote.
 • Diagnostiku chyby a opravu musí vykonať autorizovaný opravca MG v záručnej lehote.
 • Ak sa porucha prejaví, je nutné to bezodkladne oznámiť autorizovanému opravcovi MG. Práva zo záruky vám nemusia byť priznané, ak budete pokračovať v užívaní vozidla s poruchou.
 • V prípade elektrických a hybridných vozidiel značky MG nemusia byť práva zo záruky priznané, ak ktokoľvek iný než autorizovaný opravca MG otvoril vysokonapäťový akumulátor alebo ho demontoval z vozidla MG.
 • Všetky opravy, odstraňovanie poškodení a chýb alebo demontáž a montáž náhradných dielov a príslušenstva musí v rámci záruky vykonávať autorizovaný opravca MG a v súlade s pokynmi výrobcu MG.
 • Vozidlo nesmie byť pozmenené oproti pôvodnej špecifikácii, pričom zmienené zmeny je možné považovať za príčinu vzniku poruchy a práva zo záruky nemusia byť priznané.
 • Vozidlo je nutné riadne a správne čistiť, udržiavať, užívať a servisovať a je nutné riadne a včas vykonávať predpísanú pravidelnú údržbu, všetko v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu MG.
 • Každú predpísanú pravidelnú údržbu je nutné absolvovať najneskôr do 1500 kilometrov alebo 28 dní od odporúčaného časového alebo kilometrového intervalu, ako sú uvedené v pláne bežnej údržby, pričom príslušný servisný záznam sa uloží automaticky na portál elektronickej servisnej knižky. Záruka nestratí platnosť, ak predpísanú pravidelnú údržbu vykoná riadne a včas neautorizovaný opravca podľa predpisu výrobcu MG; avšak na chyby a poškodenia vzniknuté v dôsledku nesprávneho servisu vykonaného neautorizovaným opravcom sa nemusí vzťahovať záruka, resp. práva zo záruky nemusia byť priznané. Autorizovaný opravca môže požadovať doklady o dodržaní riadneho vykonania predpísanej pravidelnej údržby neautorizovaným opravcom (napr. položková faktúra za servis).
 • Aby bolo možné uznať práva zo záruky, musí mať vozidlo riadnu, úplnú a najlepšie presne zaznamenanú servisnú históriu v servisnej knižke v súlade s plánom bežnej údržby odporúčaným výrobcom MG, najmä potom záznamy o predpísanej pravidelnej údržbe, a to pri použití originálnych náhradných dielov a kvapalín alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov a kvapalín spĺňajúcich špecifikáciu (dosahujúcich kvalitu) originálnych náhradných dielov a kvapalín.
 • Ak porucha vznikne nedodržaním výrobcom predpísaných servisných intervalov alebo odporúčaní výrobcu pre starostlivosť a údržbu, vyhradzuje si autorizovaný opravca MG právo odmietnuť akékoľvek následné záručné nároky.
 • Na opravy vykonávané v rámci záruky je nutné použiť originálne náhradné diely a kvapaliny MG.
 • Všetky náklady na diagnostiku chyby, demontáž a montáž bude hradiť kupujúci, ak sa preukáže, že reklamácia chyby je neoprávnená. Práva spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.
 • Spôsob odstránenia chyby (opravy, výmena dielu) určuje autorizovaný opravca MG.
 • Na akúkoľvek opravenú časť vozidla alebo na akýkoľvek náhradný diel poskytnutý podľa podmienok záruky sa táto záruka vzťahuje po zvyšok záručnej lehoty na vozidlo.
 • Vozidlo sa nesmie používať na pretekárske, súťažné alebo obdobné účely akéhokoľvek druhu.
 • Vozidlo nesmie byť vystavené vyššiemu zaťaženiu, než je maximálna hodnota odporúčaná výrobcom MG.
 • Podmienky záruky nemajú vplyv na zákonné práva kupujúceho.

 

Vysokonapäťový akumulátor

Ak sa počas kontroly kapacity v autorizovanom servise MG zistí, že lítiovo-iónový vysokonapäťový akumulátor zaznamenal pokles kapacity pod 70 % pôvodnej hodnoty pri dodaní nového vozidla MG, bude za príčinu chyby akumulátora považovaný modul s kapacitou pod 70 %. Ak to bude možné, bude tento modul opravený. V prípade nemožnej opravy modulu bude lítiovo-iónový vysokonapäťový akumulátor nahradený novým alebo repasovaným akumulátorom.

 

Vylúčenia a obmedzenia záruky

Vylúčenia a obmedzenia záruky sú stanovené nasledovne:

Vylúčenia

 • Položky, ktoré vyžadujú nastavenie alebo výmenu v rámci bežného servisu a údržby v priebehu záručnej lehoty.
 • Akákoľvek časť karosérie, ktorá utrpela náhodné poškodenie vonkajšími vplyvmi.
 • Korózia spôsobená montážou príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom MG, alebo montážou schváleného príslušenstva spôsobom, ktorý nie je v súlade s montážnymi pokynmi výrobcu MG.
 • Korózia a poruchy v dôsledku korózie dielov podvozka, napríklad zavesenie kolies, pružiny, ramená, guľové kĺby, stabilizátory a spojovacie ťahadlá, nápravnica, zostava osi kolesa, čap kolesa, hnací hriadeľ, skriňa diferenciálu, brzdové doštičky a kotúče, výfukový systém.
 • Poruchy v dôsledku výmeny paliva, nemrznúcej zmesi, hydraulických kvapalín, mazív alebo olejov, ak toto nevykonáva autorizovaný opravca MG.
 • Akákoľvek porucha, chyba spôsobená nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou či opravou vrátane nedodržania servisných intervalov.
 • Škody spôsobené alebo vyplývajúce z vojny, štrajkov, vandalizmu, nehôd, kolízií, požiaru, výbuchu, krádeže alebo pokusu o krádež, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo akéhokoľvek úmyselného, nezákonného alebo nedbalého konania alebo opomenutia.
 • Poruchy vzniknuté v dôsledku nesprávneho užívania vozidla, najmä teda v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Náklady na údržbu, kontroly a servis vozidla.
 • Všetky kvapaliny a náplne vozidla, filtre a diely menené v rámci predpísanej pravidelnej údržby.
 • Znehodnotenie alebo akákoľvek strata.
 • Vozidlo, ktoré bolo odpísané poistiteľom, alebo poruchy v dôsledku akejkoľvek opravy, výmeny alebo zmeny neschválenej výrobcom MG, experimentálnej úpravy vozidla a akejkoľvek úpravy, ktoré nezodpovedajú špecifikáciám MG.
 • Vozidlá, ktoré prekročili maximálny počet prejdených kilometrov, do ktorého sa poskytuje záruka.
 • Všetky poruchy vyplývajúce z neoprávnených úprav v rozpore s technickými špecifikáciami vozidla.
 • Iné poruchy vzniknuté z dôvodu nesplnenia Pravidiel a podmienok záruky.

Obmedzenia

 • Položky, pri ktorých to vyplýva z ich povahy, resp. ktoré vyžadujú výmenu alebo údržbu z dôvodu poškodenia v dôsledku bežného opotrebovania (napríklad batéria 12 V, brzdové obloženie, žiarovky, lišty stieračov, hnacie remene, poistky, tlmiče, filtre, obloženie spojky), sú kryté zárukou 2 roky od prvej registrácie vozidla alebo iba počas ich životnosti, alebo do času, keď je z dôvodu ich veku alebo prejdenej vzdialenosti predpísaná ich výmena podľa plánu bežnej údržby. Diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu sú kryté zárukou iba v prípade poruchy spôsobenej materiálom alebo spracovaním a nie opotrebovaním.
 • Zábavné systémy, systémy pohodlia a pomocné systémy vodiča * sú kryté zárukou 3 roky od prvej registrácie vozidla alebo 72 000 km podľa toho, čo nastane skôr.
  * Do systémov pohodlia a pomocných systémov vodiča sú zahrnuté: multifunkčný volant, bezkľúčové štartovanie, systém Bluetooth, ambientné osvetlenie interiéru, elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru, tempomat a systém sledovania jazdných pruhov.
 • Dvierka portu nabíjania a nabíjacie káble sú kryté zárukou 2 roky od prvej registrácie vozidla.
 • Na pneumatiky neposkytuje žiadnu záruku spoločnosť MG, ale príslušný výrobca pneumatík.

 

Vozidlá na podnikanie v preprave osôb (vozidlá taxislužby a vozidlá používané pre služby, ako je napr. Uber, Bolt či Liftago) ako aj vozidlá používané na výučbu v autoškolách

Na vozidlá používané na podnikanie v preprave osôb a vozidlá autoškoly poskytuje spoločnosť MG záruku 3 roky alebo 100 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Pre túto záruku platia všetky výnimky a obmedzenia uvedené vyššie, ako aj všetky ďalšie podmienky uvedené v tomto vyhlásení o záruke. Záruka týkajúca sa uvedených vozidiel platí iba v prípade, že v spoločnosti MG je vozidlo zaregistrované autorizovaným predajcom MG ako vozidlo používané na podnikanie v preprave osôb alebo vozidlo autoškoly, a to pomocou registračného formulára vozidla používaného na tento účel. Ak zaregistrované nie je a používa sa na uvedený účel, nemusia byť práva zo záruky priznané.

 

Záruka na lak vozidla

Spoločnosť MG poskytuje záruku na lak vozidla počas 3 rokov alebo 72 000 km (podľa toho, čo nastane skôr). Záručná lehota začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla.

V rámci záruky má kupujúci právo iba na odstránenie chyby opravou vozidla, iné práva zo záruky kupujúcemu nevznikajú (najmä právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla, na náhradu škody a na akékoľvek náklady súvisiace s chybou vozidla a uplatnením práv z chybného plnenia).

V režime Občianskeho zákonníka (ak sa kúpna zmluva riadi Občianskym zákonníkom) po uplynutí zákonnej záruky sa vylučujú nároky vyplývajúce z ust. § 622 ods. 2 a ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. po uplynutí doby zodpovedajúcej zákonnej záruke, podľa Občianskeho zákonníka, zaniká právo kupujúceho požadovať namiesto odstránenia chýb výmenu vozidla, právo od zmluvy odstúpiť a právo na uplatnenie náhrady škody a akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s chybou vozidla. V prípade, ak sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom má kupujúci právo na odstránenie chýb opravou vozidla, s vylúčením práva na výmenu veci, na odstúpenie od zmluvy, ako i práva na náhradu straty zisku.

Týmto nie sú dotknuté zákonné práva z chybného plnenia.

 

Pravidlá a podmienky záruky na lak vozidla

Záručné krytie:

 • Opravy chýb laku, ako sú bubliny, odlupovanie, praskliny, zmena farby alebo škvrny na viditeľnom lakovanom povrchu panelov karosérie vozidla, ku ktorým došlo v dôsledku výrobnej chyby alebo chyby materiálu.
 • Opravu akejkoľvek chyby laku na viditeľnom povrchu vozidla, s výnimkou spodku karosérie, ktorá bola spôsobená chybou materiálu alebo výrobnou chybou, ktorá bude opravená v rámci záručných podmienok.
 • Na akúkoľvek opravenú časť vozidla alebo na akýkoľvek náhradný diel poskytnutý podľa podmienok záruky sa táto záruka vzťahuje po zvyšok záručnej lehoty na vozidlo.
 • Záručnú opravu laku musí vykonať autorizovaný opravca MG v súlade s Príručkou pre opravy karosérií vozidiel MG.
 • Pre túto záruku na lak vozidla sa primerane použijú tiež Pravidlá a podmienky záruky na vozidlo.

 

Vylúčenia zo záruky

Záruka na lak sa nevzťahuje na chyby a poškodenia laku vozidla:

 • ktoré nie sú spôsobené chybou materiálu alebo spracovania v čase výroby.
 • vzniknuté v dôsledku použitia nekvalitných náhradných dielov alebo úpravy vozidla v rozpore so špecifikáciou výrobcu MG.
 • vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, zanedbávania, nedostatočnej údržby alebo nevykonania servisu, najmä predpísanej pravidelnej údržby vozidla v súlade s plánom údržby vozidla.
 • vzniknuté v dôsledku nehody, korózie z vonkajších príčin alebo iných vonkajších príčin vrátane, ale nie obmedzene, ako sú škrabance, pôsobenie posypovej soli, miazga stromov, prírodné vplyvy a živly, priemyselný spad, kontaminácia zo vzduchu, poškodenie odletujúcimi kamienkami, znečistenie z ovzdušia (vrátane vtáčieho trusu), aplikácia korozívnych materiálov alebo nárazy.
 • vzniknuté v dôsledku použitia vozidla v pretekoch, rely alebo na iné súťažné či obdobné účely.
 • spôsobené koróziou na tej časti karosérie, ktorá bola v záručnej lehote vozidla opravená inou osobou než autorizovaným opravcom MG.
 • vzniknuté v dôsledku nesplnenia podmienok záruky na lak.

 

Záruka na neprehrdzavenie vozidla

Záručná lehota

Spoločnosť MG poskytuje záruku na neprehrdzavenie vozidla – perforáciu plechov karosérie v dôsledku prehrdzavenia počas 7 rokov.

Záručná lehota začína plynúť dňom prvej registrácie vozidla.

V rámci záruky má kupujúci právo iba na odstránenie chyby opravou vozidla, iné práva zo záruky kupujúcemu nevznikajú (najmä právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla, na náhradu škody a na akékoľvek náklady súvisiace s chybou vozidla a uplatnením práv z chybného plnenia).

V režime Občianskeho zákonníka (ak sa kúpna zmluva riadi Občianskym zákonníkom) po uplynutí zákonnej záruky sa vylučujú nároky vyplývajúce z ust. § 622 ods. 2 a ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, resp. po uplynutí doby zodpovedajúcej zákonnej záruke, podľa Občianskeho zákonníka, zaniká právo kupujúceho požadovať namiesto odstránenia chýb výmenu vozidla, právo od zmluvy odstúpiť a právo na uplatnenie náhrady škody a akýchkoľvek výdavkov súvisiacich s chybou vozidla. V prípade, ak sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom má kupujúci právo na odstránenie chýb opravou vozidla, s vylúčením práva na výmenu veci, na odstúpenie od zmluvy, ako i práva na náhradu straty zisku.

Týmto nie sú dotknuté zákonné práva z chybného plnenia.

 

Pravidlá a podmienky záruky na neprehrdzavenie vozidla

 • Definícia prehrdzavenia je nasledujúca: Korózia alebo prehrdzavenie panela karosérie na vozidle z vnútornej strany až po vonkajší povrch, ktoré majú za následok vznik fyzického otvoru.
 • Záruka na neprehrdzavenie sa vzťahuje iba na nasledujúce plechové diely: kapota motora, strecha, veko batožinového priestoru, zadné výklopné dvere, predné blatníky, zadné bočné plechy, dvere, bočné prahy, stĺpiky a spodok karosérie.
 • Vozidlo musí minimálne raz ročne kontrolovať autorizovaný opravca MG (príslušné záznamy vykonané a potvrdené v servisnej knižke), a to po celý čas trvania záručnej lehoty. Musí byť vyplnený kontrolný list o ročnej záručnej prehliadke korózie a vykonaný a opečiatkovaný záznam o vykonaní kontroly proti prehrdzaveniu.
 • Všetky náklady na diagnostiku chyby, demontáž a montáž bude hradiť kupujúci, ak sa preukáže, že reklamácia chyby je neoprávnená. Práva spotrebiteľa týmto nie sú dotknuté.
 • Všetky opravy musí vykonať autorizovaný opravca MG a v súlade s odporúčaniami a pokynmi výrobcu MG.
 • Na akúkoľvek opravenú časť vozidla alebo na akýkoľvek náhradný diel poskytnutý podľa podmienok záruky sa táto záruka vzťahuje po zvyšok záručnej lehoty na vozidlo.
 • Pre túto záruku na neprehrdzavenie vozidla sa primerane použijú tiež Pravidlá a podmienky záruky na vozidlo.

 

Vylúčenia zo záruky

V niektorých prípadoch nebude vozidlo kryté zárukou proti prehrdzaveniu, okrem iného medzi ne patria:

 • Prehrdzavenie v dôsledku korózie následkom nehody, poškodenia, úpravy, nesprávneho použitia, priemyselného spadu alebo preváženia korozívnych alebo škodlivých materiálov alebo vonkajších vplyvov (vrátane vtáčieho trusu).
 • Prehrdzavenie v dôsledku korózie spôsobenej použitím neoriginálnych dielov, dielov neschválených výrobcom MG, vrátane použitých dielov, alebo použitím iných než kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.
 • Chyby v dôsledku nesplnenia pravidiel a podmienok záruky proti prehrdzaveniu.
 • Prehrdzavenie v dôsledku korózie spôsobenej nedostatočnou údržbou, ako je opísaná v používateľskej príručke, nesprávnym použitím alebo zneužitím.
 • Neplnenie ročných kontrol laku, prípadne ak nedôjde k oprave zistených povrchových poškodení laku.
 • Nedoloženie úplného záznamu o ročných kontrolách laku.

 

Záručné podmienky na originálne náhradné diely MG

 • Spoločnosť MG poskytuje na originálne náhradné diely MG záruku počas 24 mesiacov bez ohľadu na prejdené kilometre, ak nie je uvedené inak. Na účely záruky preberá spoločnosť MG zodpovednosť iba za diely uvedené v maloobchodnom cenníku MG.
 • Na opravy vozidiel v rámci záruky sa smú používať iba originálne náhradné diely a kvapaliny MG.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť MG nenesie zodpovednosť v prípade akejkoľvek následnej škody vrátane škody na majetku (skutočná škoda, zmarený zisk), ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú v dôsledku nehody ovplyvnenej dielom, na ktorý sa vzťahuje záruka podľa tohto Vyhlásenia o záruke. To neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť v prípade zranenia alebo smrti osôb v dôsledku výrobnej chyby alebo zavinenia výrobcu MG.

 

Zodpovednosť majiteľa vozidla

Majiteľ vozidla je zodpovedný za riadnu údržbu svojho vozidla značky MG, za starostlivosť oň podľa pokynov a odporúčaní výrobcu MG a užívanie vozidla podľa návodu na obsluhu. Je nutné dodržiavať odporúčané postupy údržby a starostlivosti a smú sa používať iba náhradné diely a príslušenstvo považované za bezpečné pre starostlivosť o vozidlo.

Povinnosťou majiteľa vozidla je zaisťovať jeho predpísanú pravidelnú údržbu v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu MG. Odporúča sa uchovávať záznamy o údržbe a faktúry na bezpečnom a dobre dostupnom mieste. Záznam o predpísanej pravidelnej údržbe musí byť vyplnený vždy, keď navštívite autorizovaného opravcu MG kvôli servisu alebo údržbe.

Náklady na údržbu a servis vozidla okrem záručných opráv hradí a nesie majiteľ vozidla.

 

Mimoriadne náklady, škody a straty

V súlade s podmienkami tejto záruky MG zodpovedá iba za opravu alebo výmenu originálnych dielov MG, ktoré vykazujú chybu spracovania alebo materiálu, a to autorizovaným predajcom MG alebo autorizovaným opravcom MG.

Spoločnosť MG nenesie zodpovednosť za žiadne náklady vzniknuté pri ceste k autorizovanému predajcovi/opravcovi MG, za akúkoľvek následnú stratu zárobku ani inú finančnú stratu vrátane nákladov na cestovanie a ubytovanie.