ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

RECYKLÁCIA AUTOVRAKOV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES a platná legislatíva SR týkajúca sa životného prostredia ukladá všetkým výrobcom a akreditovaným zástupcom výrobcov vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá) a N1 (ľahké nákladné vozidlá) povinnosť zabezpečiť zber vozidiel po dobe ich životnosti – ELV /autovraky/ od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť M Motors SK s.r.o. zabezpečuje svoju povinnosť zberu vozidiel po ich životnosti prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb Auto Recycling, ktorého je zakladateľom a členom a ktoré je oprávnené na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá podľa zákona o odpadoch.

V súčasnosti môžete na určených autorizovaných zberných miestach bezplatne odovzdať k ekologickej likvidácii akékoľvek vozidlo značky Mitsubishi bez ohľadu na dátum jeho uvedenia do prevádzky.

Zoznam všetkých autorizovaných zberných miest pre SR nájdete na stránkach Ministerstva životného prostredia SR v sekcii ODPADY A OBALY / Staré vozidlá / Registre, zoznamy.

Odber vozidiel je bezplatný pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • vozidlo je odovzdané na určenom zbernom mieste
  • vozidlo je kompletné (t.j. nechýbajú žiadne dôležité komponenty ako je motor, prevodovka, kolesá, karoséria, katalyzátor a pod.)
  • vozidlo neobsahuje žiadny ďalší odpad, ktorý nie je jeho súčasťou (napr. ďalšie pneumatiky)

 

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOVÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení zaväzuje predajcov vozidiel, okrem iného, zabezpečiť na vlastné náklady bezplatný zber automobilových batérií alebo akumulátorov použitých vo vozidlách (vrátane napr. prenosných batérií v diaľkovom ovládaní k vozidlu). Automobilové batérie a akumulátory obsahujú nebezpečné látky, najčastejšie rôzne formy ťažkých kovov. Pre ľudský organizmus sa tieto látky vyznačujú akútnou či chronickou toxicitou, prípadne sú karcinogénne.

Automobilové batérie alebo akumulátory sú označené špeciálnym symbolom a na konci ich životnosti by ich spotrebitelia mali bezplatne odovzdať v miestach spätného zberu.

Spoločnosť M Motors SK s.r.o. sa zapojila do kolektívneho systému pre zabezpečenie spätného zberu automobilových batérií a akumulátorov. Spoločnosť M Motors SK s.r.o. zabezpečuje svoju povinnosť spätného zberu automobilových batérií a akumulátorov prostredníctvom neziskovej organizácie Spoločný baterkový systém, n.o., ktorej je M Motors SK s.r.o. členom a ktorá zabezpečuje plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov. Majitelia vozidiel MG majú možnosť automobilové batérie a akumulátory bezplatne odovzdať. Informáciu o mieste spätného zberu získate u autorizovaných predajcov/servisov MG alebo celý zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí sú povinní zabezpečovať ich spätný zber, nájdete aj priamo na adrese https://www.minzp.sk/.

Použité priemyselné batérie z automobilov značky MG, t.j. trakčné batérie vozidiel EV a PHEV, je nutné odborne demontovať vyškoleným mechanikom v autorizovaných servisoch MG, kde zároveň od majiteľa vozidla tieto batérie bezplatne odoberú.

 

RECYKLÁCIA PNEUMATÍK

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení vo svojom § 69 a nasl. zaväzuje povinné osoby (osoby, ktoré pneumatiky poskytujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu a teda ktoré pneumatiky uvádzajú v Slovenskej republike na trh) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík.
V súčasnej dobe môžete použité (odpadové) pneumatiky bez ohľadu na výrobnú značku odovzdať bezplatne do spätného zberu v rámci siete autorizovaných partnerov MG.